Algemene voorwaarden


Sidha Technology & Trading B.V. Importeur van Gaggia espresso, Boneco luchtbehandeling , MontAna en Solac klein huishoudelijk

Kantoor, magazijn en werkplaats:  Wartelstraat 2     8223 EH Lelystad

Algemene levering voorwaarden:

ARTIKEL 1 GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.
1‑1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Sidha Technology & Trading B.V. gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Sidha.

1‑2 Bijzondere van de voorwaarden van Sidha afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTRACTPARTNERS EN / OF DERDEN.
2‑1 Sidha aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2‑2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Sidha onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2‑3 Algemene voorwaarden worden slechts door Sidha aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN.
3‑1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Sidha, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

3‑2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Sidha zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Sidha niet.

ARTIKEL 4 AFSPRAKEN.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Sidha binden hem niet, voor zover ze door Sidha niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

ARTIKEL 5 OVEREENKOMST.
5‑1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Sidha door zijn bevestiging.

5‑2 Elke met Sidha aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Sidha zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

5‑3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Sidha bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

ARTIKEL 6 PRIJZEN.
6‑1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6‑2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Sidha niet.

6‑3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

6‑4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

ARTIKEL 7 GEDEELTELIJKE LEVERING.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

ARTIKEL 8 EMBALLAGE.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Sidha.

ARTIKEL 9 AANBETALING.
Sidha is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Sidha de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

ARTIKEL 10 GEBRUIK VAN INTERNET ALS COMMUNICATIEMIDDEL
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Sidha en de opdrachtgever, is Sidha niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sidha.

ARTIKEL 11 PERSOONSGEGEVENS
Sidha respecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers. Sidha beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de opdrachtgever. Sidha verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de opdrachtgever aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal Sidha de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers.

ARTIKEL 12 LEVERINGSTERMIJNEN.
12‑1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Sidha schriftelijk in gebreke te stellen.

12‑2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Sidha zijn de goederen te leveren.

12‑3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

ARTIKEL 13 VERVOER.
De verzending geschiedt op de wijze als door Sidha aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

ARTIKEL 14 MEER‑ EN MINDERWERK.
14‑1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

14‑2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Sidha op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

14‑3 Door Sidha te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 15 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT.
15‑1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

15‑2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Sidha ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

15‑3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Sidha buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

ARTIKEL 16 ANNULEREN.
16‑1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Sidha reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Sidha gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Sidha als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Sidha te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

16‑2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Sidha zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 17 RECLAME.
17‑1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Sidha terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Sidha wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

17‑2 Sidha dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

17‑3 Indien de reclame naar het oordeel van Sidha juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

ARTIKEL 18 GARANTIE.
18‑1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Sidha aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal‑ en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Sidha zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal‑ en fabricagefouten of indien Sidha na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

18‑2 Voor alle goederen en materialen die Sidha niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

18‑3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek‑ resp. importeurs‑ of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

ARTIKEL 19 RETENTIERECHT.
Wanneer Sidha goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Sidha heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

ARTIKEL 20 AANSPRAKELIJKHEID.
20‑1 Sidha is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

$1a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

$1b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

$1c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

$1d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

$1e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

$1f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

20‑2 Sidha is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Sidha of van hen, die door Sidha te werk zijn gesteld.

20‑3 Sidha zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

ARTIKEL 21 OVERMACHT.
21‑1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Sidha of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Sidha, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Sidha, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Sidha overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

21‑2 Sidha is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

ARTIKEL 22 EIGENDOMSVOORBEHOUD.
22‑1 Zolang Sidha geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Sidha.

22‑2 Sidha heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

22‑3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 23 WANPRESTATIE EN ONTBINDING.
23‑1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Sidha ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

23‑2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

$1a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Sidha heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

$1b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

$1c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

$1d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

23‑3 Sidha is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Sidha reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Sidha op vergoeding van kosten, schade en interesten.

ARTIKEL 24 BETALING.
24‑1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

24‑2 Sidha is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

24‑3 Sidha is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

24‑4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

24‑5 Uit het enkele feit dat Sidha zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

ARTIKEL 25 TOEPASSELIJK RECHT.
Op alle door Sidha gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

ARTIKEL 26 GESCHILLEN.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Sidha, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.